2D1 5 2 3c36 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:13

3 x Câu 36 [2D1-5.2-3] Cho hàm số y  ax  bx  cx  d có đồ thị hình bên Mệnh đề sau đúng? A a  0, b  0, c  0, d  B a  0, b  0, c  0, d  a  0, b  0, c  0, d  D a  0, b  0, c  0, d  Lời giải Đáp án C Dựa vào đồ thị hàm số ta có: lim y  �� a  x �� Đồ thị hàm số cắt trục Oy điểm  0;d  � d  2b � x1  x  0 � b0 � � 3a �� � c0 � �x x  c  2 a Ta có y '  3ax  2bx  c  � C
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 2 3c36 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy , 2D1 5 2 3c36 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay