2D1 5 1 3c42 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:12

y = ax + bx + cx + d Câu 42 [2D1-5.1-3] (TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC) Đồ thị hàm số hình vẽ sau (đồ thị khơng qua gốc tọa độ ) Mệnh đề sau a < 0; b > 0; c > 0; d > A C a < 0; b < 0; c < 0; d > a < 0; b > 0; c < 0; d > B a < 0; b < 0; c > 0; d > D Lời giải Đáp án A y ® - Ơ ị a 0 Þ d >0 Hàm số cắt tai tung độ Þ c.a < Þ c > Đồ thị hàm số hai nghiệm trái dấu a 0 Trị tuyệt đối hoành độ cực đại lớn cực tiểu mà đồ thị
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 3c42 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 5 1 3c42 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay