2D1 5 1 2c28 THPT yên lạc – vĩnh phúc lần 1 2018 copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:12

Câu 28 [2D1-5.1-2] (THPT YÊN LẠC - VĨNH PHÚC - LẦN1) Đồ thị sau hàm số nào? A y   x  x B y   x  x y   x  3x C Lời giải D y  x  x Đáp án A Từ đồ thị ta thấy đồ thị hàm y  ax  bx  c với a
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 2c28 THPT yên lạc – vĩnh phúc lần 1 2018 copy , 2D1 5 1 2c28 THPT yên lạc – vĩnh phúc lần 1 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay