2D1 5 1 2c24 09 THPT PHAN NGOC HIEN CA MAU NAM 2017 2018 LAN 01 copy

1 29 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:11

Câu 24 [2D1-5.1-2] (THPT CHUYÊN PHAN NGỌC HIỂN-2018-LẦN 1) Hình vẽ bên đồ thị hàm số nào? A y   x  x  B y  x  3x  Đáp án C Đồ thị cắt trục tung y  � Loại B , D Có dạng từ lên � Loại A Đi qua điểm  1; 1 � Chọn C C y  x  3x  Lời giải D y   x  x 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 2c24 09 THPT PHAN NGOC HIEN CA MAU NAM 2017 2018 LAN 01 copy , 2D1 5 1 2c24 09 THPT PHAN NGOC HIEN CA MAU NAM 2017 2018 LAN 01 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay