2D1 5 1 2c22 71 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết chinh copy

1 24 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:11

Câu 22 [2D1-5.1-2] (THPT NÔNG CỐNG 1-THANHHOA-2018-L1) Bảng biên thiên hàm số nào? A y x  x  B y   x  x  C y  x  x  Lời giải Đáp án A Dựa bảng biến thiên ta thấy: Tận bên phải hàm số dấu với hệ số x nên ta loại đáp án B Tại x  y  3 nên ta loại đáp án D Tại x  y  4 nên ta loại đáp án C chọn đáp án A D y  x  x 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 5 1 2c22 71 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết chinh copy , 2D1 5 1 2c22 71 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết chinh copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay