Tài liệu ôn thi môn toán THPT quốc gia năm 2018 – dành cho học sinh TB yếu – file word

22 56 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 15:00

y VÀ BT Bài 01 Câu 1: M 2 ĐỀ MINH HỌA 2018 TƯƠNG TỰ O x Tìm-số-phức-khi-biết-điểm-biểu-diễn [2D4-1-MH1] Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức A z  2  i B z   2i C z   i D z   2i Bài tập tương tự M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức A z   2i B z   4i C z  2  4i D z   2i Câu 1: Điểm Câu 2: Điểm Câu 3: Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức A z  1  2i B z   2i C z   2i D z   i M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z  3  i A B z   3i C z  1  3i D z   3i Câu 4: A C Câu 5: M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z   1 i   i z    i    3i  Điểm z B  2i i D z i  3i M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z    2i    i  z    i    3i  Điểm A C z 1 i 1 i B D 2z    1 i  M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tìm số phức z A z  1  3i B z   i C z  1  3i D z   3i Câu 6: Điểm Câu 7: Điểm Câu 8: Điểm Câu 9: Các điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tìm số phức z A z  3i B z  3i C z  3 D z  M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức z Tìm số phức z A z  2i B z  C z  2 D z  2i M , N , P , Q hình vẽ bên điểm biểu diễn z1 z2 z3 z4 số phức số phức phức w  3z1  z2  z3  z4 A w  6  4i C w   4i w   4i D w   3i B , , , Khi số Bài 02 Gioi-Han-Ham-So x2 Câu x � � x   A lim B D 3 C Lời giải Chọn B x  lim x  x � � lim 1  x 1 Chia tử mẫu cho x , ta x �  � x  Bài tập tương tự 1 2x2  x Câu x �  � x  A 2 lim B x  3x  L  lim x � � x  x  Câu Tính giới hạn L A B L   x  1   x  L  lim x �� x2  x  Câu Tính giới hạn A L  2 B L  x2 1 L  lim x � � x  3x  Câu Tính giới hạn A L  Câu Tính giới hạn B L  L  lim x � � D 1 C L  D L  3 C C L L D L D L  D L  L x 1  x 1 2x 1 A L  � B L  1 x2  L  lim x �2 x  x  Câu Tính giới hạn L A L  1 B x  3x lim Câu x �0 x  A B x  16 Câu x �  x  A 2 C C L C L  D C 3 D 1 C 8 D 1 lim B 3x  x2 Câu Tính giới hạn A L  B L  � 2x  L  lim x �4 x  Câu 10 Tính giới hạn L  A B L  � L  lim x �2 C L  D L  � C L  D L  � Bài 03-Đếm-số-tập-con-của-tập-hợp Câu 3: [1D2-1-MH18] Cho tập hợp M có 10 phần tử Số tập gồm phần tử M là: A8 A2 C2 A 10 B 10 C 10 D 10 Lời giải Chọn C Số tập gồm phần tử M số cách chọn phần tử 10 phần tử M Do số tập gồm phần tử M C10 Bài tập tương tự Câu 1: Cho tập hợp X có 15 phần tử Số tập gồm phần tử X là: 15 A3 C3 A 15 B 45 C 15 D Cho tập hợp Y có 2018 phần tử Số tập gồm phần tử Y là: 2018 C4 A4 A 2018 B 2018 C 4.2018 D Một tổ có 10 học sinh Số cách chọn nhóm trực nhật gồm học sinh từ tổ là: A8 C2 A2 A 10 B 10 C 10 D 10 Câu 2: Câu 3: Câu 4: Một lớp có 35 học sinh Hỏi có cách khác để cử ngẫu nhiên 10 học sinh lớp trực trường? P  10! A10 C10 A 350 B 10 C 35 D 35 Câu 5: Trên đường tròn cho n điểm phân biệt Có tam giác có đỉnh số điểm cho? Cn An3 Cn3 Cn33 A B C D Câu 6: Một bạn có 15 sách, bạn khác có 30 Khi đó, tổng số sách hai bạn bao nhiêu? A 20 B 30 C 45 D 10 Câu 7: Số cách xếp 10 học sinh ngồi vào hàng ghế dài gồm 10 chỗ ngồi A2 A 10 B 10! C 10 D 9! Câu 8: Số cách xếp sách Toán sách Lý lên kệ sách dài cách tùy ý là: A2 A 10 B 9! C 10 D 9! Câu 9: Một chi đoàn có 30 đồn viên Để lập ban chấp hành gồm Bí thư, phó Bí thư, ủy viên Hỏi có cách lập? (biết thành viên có khả người giữ không chức vụ ) C3 A3 A 30 B 3.30! C 30 D 30 Bài 04-Tình-thể-tích-biết-chiều-cao-và-diện-tích-đáy Câu 4: [2H1-1-MH2018]Cho hình chóp tam giác S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a , cạnh bên SA vng góc với đáy, SA  b Thể tích khối chóp S ABC là: 2 2 ab ab ab ab A 12 B C D 12 Lời giải Chọn A Diện tích tam giác đáy Câu 1: S ABC 1 a2  BA.BC sin B  a  2 (đvdt) 1 a a 2b V  SA.Sđáy  b  3 12 (đvtt) Thể tích khối chóp: Bài tập tương tự Cho hình chóptứ giác S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , cạnh bên SA vng góc với đáy, SA  b Thể tích khối chóp S ABCD là: a 2b A 12 Câu 2: Câu 3: a 2b 2 ab ab B C D 12 S ABC ABC SA Cho hình chóp có đáy tam giác vng góc với đáy Biết SA  3a AB  2a Thể tích khối chóp S ABC là: A a B a C a D 3a Cho hình chóp S ABC có đáy tam giác vng cân B SA vng góc với đáy Biết SA  3a AB  a Thể tích khối chóp S ABC là: 3 A 3a B a C 3a Câu 4: 3a Câu 5: Câu 6: D 2a SA   ABC  Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a SA  a Thể tích khối chóp S ABC a3 B 3a C a3 D 12 A Cho hình chóp tích V , diện tích mặt đáy S Chiều cao h tương ứng hình chóp là: V 3S 3V 3V h h h h S V S S A B C D Cho hình chóp tích V , diện tích mặt đáy S Chiều cao h tương ứng hình chóp là: V 3S 3V 3V h h h S V S S A B C D Cho hình chóp S ABC có diện tích đáy , chiều cao có số đo gấp lần diện tích đáy Thể tích khối chóp 125 25 A B 125 C D 25 h Câu 7: Câu 8: Câu 9: a3 Một khối chóp tích chiều cao 2a Diện tích mặt đáy khối chóp là? 6a 6a 6a B B B A B C D B  6a Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vng ABCD cạnh a, khoảng cách từ S  ABCD  a Tính thể tích V khối chóp S ABCD a3 a3 a3 V V V 3 A V  a B C D B C D có tất cạnh a Câu 10: Thể tích khối lăng trụ tứ giác ABCD A���� a3 a3 3 A 3a B C a D đến mặt phẳng Bài 05 Tính đơn điệu Câu [2D1-1] Cho hàm số y  f  x có bảng biến thiên sau y  f  x Hàm số nghịch biến khoảng đây?  2;0   �;    0;  A B C Lời giải Chọn A Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến khoảng Bài tập tương tự Câu Cho hàm số y  f  x có bảng biến thiên hình vẽ: D  0;  �  2;0   2;  � y  f  x Hàm số đồng biến khoảng đây?  0;3  �;  1  2;3 A B C Câu D  1;1 y  f  x Cho hàm số xác định, liên tục � bảng xét dấu đạo hàm sau: x � � 3  y�   0  Mệnh đề sau đúng?  �;0   3;  � A Hàm số tăng khoảng  0;  � B Hàm số giảm khoảng  3;  � C Hàm số tăng khoảng  0;5 D Hàm số giảm khoảng Câu Cho hàm số x � y  f  x xác định, liên tục � có bảng biến thiên: y� || + �  + � y � Hàm số cho đồng biến khoảng sau đây?  �;   1;  �  �;  � 1;  � A B  �;   3;  �  0;1 C D Câu y  f  x Cho hàm số có bảng biến thiên hình vẽ bên x � 1  y� �  � y � Mệnh đề sau sai? A Hàm số cho nghịch biến khoảng  2;  � B Hàm số cho nghịch biến khoảng  �;  � C Hàm số cho nghịch biến khoảng �\  1 D Hàm số cho nghịch biến khoảng Câu Cho hàm số y  f  x  3;  � có bảng biến thiên hình vẽ bên � x y� + �  + � y � Mệnh đề sau sai? Câu A Hàm số cho đồng biến khoảng  2; � B Hàm số cho đồng biến khoảng  �;1 C Hàm số cho nghịch biến khoảng  0;3 D Hàm số cho nghịch biến khoảng  3; � � 1� �\ �  � y  f  x có bảng biến thiên hình � Cho hàm số xác định x � �     y� � � y � � Mệnh đề sau đúng? 1� � ��;  �  3;  � �và A Hàm số đồng biến khoảng � �1 �  ;  �� � � B Hàm số đồng biến khoảng � C Hàm số nghịch biến khoảng D Hàm số đồng biến khoảng Câu  3;  �  �;3 Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên hình vẽ x � 1 y�   � y Mệnh đề sau đúng? A Hàm số đồng biến khoảng � �  1;  �  �;  1 � 1;  � B Hàm số đồng biến khoảng C Hàm số nghịch biến khoảng �  �;  1  1;  � D Hàm số đồng biến khoảng Câu Câu Cho hàm số y = f ( x) xác định �\ {1} , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên hình bên x � � 1    y� 0 + � � 2 y � � Mệnh đề sau đúng?  �;    2;  � A Hàm số đồng biến khoảng  �;  1  3;  � B Hàm số đồng biến khoảng  1;3 C Hàm số nghịch biến khoảng  �;1 D Hàm số nghịch biến khoảng y  f  x �\  2;3 Cho hàm số xác định , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau Mệnh đề sau đúng? A Hàm số đồng biến khoảng  �;  1  1;  �  0;1 B Hàm số đồng biến khoảng  1;1 C Hàm số nghịch biến khoảng �;  � D Hàm số nghịch biến khoảng  Câu 10 y  f  x �\  2;3 Cho hàm số xác định , liên tục khoảng xác định có bảng biến thiên sau Mệnh đề sau sai? A Hàm số đồng biến khoảng  �; 2  B Hàm số đồng biến khoảng  2;3 C Hàm số đồng biến khoảng  3;  � D Hàm số đồng biến khoảng  5;  � Bài 06- LÝ-THUYẾT-ỨNG-DỤNG-TÍCH-PHÂN Câu [2D3-MH-2018] Cho hàm số giới hạn đồ thị hàm số y  f  x y  f  x liên tục đoạn  a ; b  Gọi D hình phẳng , trục hồnh hai đường thẳng x  a , x  b  a  b  Thể tích khối tròn xoay tạo thành quay D quanh trục hồnh tính theo cơng thức b A V � f  x  dx a b B V  2 � f  x  dx a b C V 2� f  x  dx a D b V  2� f  x  dx a Lời giải Chọn A Theo cơng thức tính thể tích vật tròn xoay quay hình  H quanh trục hồnh ta có b V � f  x  dx a Bài tập tương tự Câu  H  giới hạn hai mặt phẳng có Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz , cho vật thể  a  b  Gọi S  x  diện tích thiết diện  H  bị cắt phương trình x  a x  b mặt phẳng vng góc với trục Ox điểm có hồnh độ x , với a �x �b Giả sử hàm y  S  x a; b   H  cho số liên tục đoạn  Khi đó, thể tích V vật thể công thức: b A V � S  x � � � �dx a b C b V � S  x � � � �dx a B V � S  x  dx a z b D V � S  x  dx a S(x) O Câu y x a x b Cho hình phẳng hình (phần tơ đậm) quay quanh trục hồnh Thể tích khối tròn xoay tạo thành tính theo cơng thức nào? b � V � g  x  f � A a b C Câu dx  x � � B a Cho hàm số y  f  x D a V � dx � �f  x   g  x  � � a  a; b Gọi  H  hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số cho, trục hoành đường thẳng x  a , x  b Khi đó, diện tích S  H liên tục tính cơng thức sau đây? b S A f  x  dx � a Cho hai hàm số b B y  f  x S� f  x  dx a g  x b y  f  x a  a; b  b D  f  x  � dx a S x  b; y  f  x   2, y  g  x   2, x  a C S với a  b Kí hiệu diện y  f  x  , y  2g  x  , x  a diện tích hình phẳng giới hạn đường Chọn khẳng định đúng: S  S2 S  S2 A B Cho đồ thị hàm số là: C �f  x  dx liên tục đoạn tích hình phẳng giới hạn đường Câu 2 � V � dx �f  x   g  x  � � b V � � �f  x   g  x  � �dx hình Câu b S1  S2  D x  b S1  S2  Diện tích S hình phẳng (phần tơ đậm hình dưới) S A S B S C S D �f  x  dx 2 2 2 0 0 2 f  x  dx �f  x  dx  � f  x  dx �f  x  dx  � f  x  dx �f  x  dx  � Câu Cho đồ thị hàm số y  f  x hình vẽ tích phần gạch chéo theo a , b ? f  x  dx  b �f  x  dx  a � 2 , Tính diện A a  b Câu B a  b ab C  H  giới hạn đường y  f  x  , trục hoành hai Gọi S diện tích hình phẳng đường thẳng x  1 , x  (như hình vẽ bên) Đặt đề sau đúng? A S  b  a Câu D b  a B S  b  a a f  x  dx b  � f  x  dx � 1 , , mệnh C S  b  a D S  b  a Tìm cơng thức tính diện tích S hình phẳng ( H ) giới hạn đồ thị hàm số y  f ( x ), y  g ( x ) hai đường thẳng x  a, x  b hình vẽ A c b a c S�  f ( x )  g ( x ) dx  �  g ( x )  f ( x ) dx c b a c S�  g ( x )  f ( x )  dx  �  f ( x )  g ( x ) dx B b S C Câu b  g ( x )  f ( x )  dx � S D a  f ( x )  g ( x )  dx � a Cơng thức sau dùng để tính diện tích hình phẳng S phần gạch hình vẽ S A C b b a a g ( x )dx  � f ( x)dx � b b a a B S� g ( x )dx  � f ( x )dx D b b a a b b a a S� f ( x )dx  � g ( x )dx S� g ( x )dx  � f ( x )dx Câu 10 Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số hình vẽ Tìm khẳng định sai? O - 2 A S  � f ( x ) dx C S  2 � f ( x )dx  trục hoành 2 B S  � f ( x )dx D S   � f ( x )dx  � f ( x )dx 0 y  f  x  2 Câu 11 Gọi S diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  f ( x ) trục hoành (như hình vẽ) Hỏi cơng thức sau dùng để tính diện tích S ? y y = f (x) x -2 O 12 S A �f ( x)dx S C S B 2 f ( x )dx �f ( x )dx  � 2 S D 1 2 2 f ( x )dx �f ( x )dx  � f ( x )dx �f ( x )dx  � Bài 07 TÌM-CỰC-TRỊ-QUA-BẢNG-BT Câu [2D1-MH 2018] Cho hàm số y  f  x Hàm số đạt cực đại điểm A x  B x  có bảng biến thiên sau C x  D x  Lời giải Chọn D Dựa vào bảng biến thiên ta thấy: Hàm số đạt cực đại x  Câu 1: Cho hàm số y  f  x có bảng biến thiên sau Hàm số đạt cực đại điểm A x  2 B x  C x  D x  1 Câu 2: Cho hàm số y  f  x có bảng biến thiên sau Hàm số đạt cực đại điểm A x  1 Câu 3: Cho hàm số B y  f  x  0;5 Cho hàm số y  f  x Cho hàm số y  f  x C yCT  D yCT  có bảng biến thiên sau Tìm cực tiểu hàm số A 2 B Câu 5: D x  có bảng biến thiên hình vẽ bên Khẳng định sau đúng? x 2 y 0 A CĐ B CĐ Câu 4: C x  C D 4 có bảng biến thiên sau Mệnh đề nao sau đúng? A Hàm số có ba điểm cực trị B Cực tiểu hàm số x  C Hàm số có điểm cực đại x  D Hàm số khơng có cực đại Câu 6: Cho hàm số y  f  x liên tục đoạn  1;3 , có bảng biến thiên sau Khẳng định sau sai? A Giá trị cực đại hàm số B Hàm số có điểm cực tiểu x  Câu 7: Cho hàm số vẽ: y  f  x B Hàm số khơng có cực tiểu C Cực tiểu hàm số 2 liên tục nửa khoảng  3;  có bảng biến thiên hình Khẳng định sau khẳng định đúng? Câu 8:  1; 5 A Hàm số đạt cực đại x  1 B Điểm cực tiểu hàm số  1;  C Điểm cực đại hàm số D Giá trị cực tiểu hàm số y  f  x 2;3 Cho hàm số liên tục đoạn  , có bảng biến thiên hình vẽ: Câu 9: Hàm số đạt cực tiểu điểm A x  1 B x  C x  2 D Hàm số khơng có cực tiểu Cho hàm số y  f ( x) xác định, liên tục � có bảng biến thiên sau: Khẳng định sau đúng? A Hàm số đạt cực đại điểm x  B Giá trị cực đại hàm số C Hàm số có điểm cực trị D Hàm số đạt cực tiểu điểm x = x = Câu 10: Cho hàm số y  f  x xác định, liên tục � có bảng biến thiên: Khẳng định sau khẳng định đúng?  1; 3 A Hàm số có điểm cực tiểu B Hàm số có giá trị cực tiểu 1 C Hàm số khơng có cực đại D Hàm số đạt cực đại điểm x  Bài 08_TK1_Logarit-cơ-ban_ Câu [2D2-MH 2018] Với a số thực dương bất kì, mệnh đề đúng? log a  log a log  3a   3log a A B C log a  3log a D log  3a   log a Lời giải Chọn C log  3a   log  log a Ta có suy loại A, D log a  3log a (do a  ) Bài tập tương tự Câu Cho a  a �1; x; y hai số dương Tìm mệnh đề mệnh đề sau: x log a x log a  y log a y A B log b x  log b a.log a x 1 log a  log a  x  y   log a x  log a y x log a x C D Câu Cho số thực a  , b   �� Khẳng định sau đúng? �a � ln � � ln b  ln a  A ln a   ln a B �b � C Câu ln  a  b   ln a  ln b D ln  a.b   ln a.ln b  a, b �1 Mệnh đề đúng? Cho a, b, c số dương log A a b a b B �b log a � �a D C log a c  log b c.log a b Câu � � log a b � log a x log a x  D log a ( x y)  log a x  log a y Cho hai số thực dương a b, với a �1 Khẳng định khẳng định đúng? A log a ( ab) = + 2log a b log a ( ab) = log a b B log a ( ab) = log a b D 1 log a ( ab) = + log a b 2 C Câu Cho �a  0, x  0, y  Trong khẳng định sau, khẳng định khẳng định sai ? log a x  log a x log a x   log a x A B C Câu log a b   log a b   �0  Cho số thực a  b  Mệnh đề sau sai? ln  ab   ln  a   ln  b  �a � ln � � ln  a   ln  b  B �b � A �a � ln � � ln a  ln b C �b � Câu   ab  log 22  ab    log a  log b  D log 22  ab   log a  log b Cho a , b số thực dương thỏa a �1, a �b , mệnh đề sau ĐÚNG log a b  log a b log a b  logb a A B   C Câu  ln a  ln b  Cho số thực dương a, b Khẳng định sau khẳng định đúng? log 22  ab   log  ab  log 22  ab    log a  log b  A B C Câu D ln log    b   23 log a b a D log  b   32 log a a b Cho a, b số thực dương khác Mệnh đề sau sai? A C log a b3  loga log a b b  log a b  a B log a a 2b   log a b D loga b.logb a  Bài 09-Tính-nguyên-hàm-cơ-bản Câu 9: [2D3- MH 2018] Họ nguyên hàm hàm số f  x   3x  A x  C x3  xC B C 6x  C Lời giải D x  x  C Chọn D Ta có  3x  1 dx  � x3  x  C  x3  x  C Bài tập tương tự Câu 1: Họ nguyên hàm hàm số x A e  C f  x   ex  x B e  x  C x C 2e  x  C ex 1 C D f  x   sin x  cos x Câu 2: Họ nguyên hàm hàm số A sin x  cos x  C B sin x  cos x  C C  sin x  cos x  C D  sin x  cos x  C 1  2 cos x sin x Câu 3: Họ nguyên hàm hàm số A tan x  cot x  C B tan x  cot x  C C  tan x  cot x  C D  tan x  cot x  C f  x  x 3 Câu 4: Họ nguyên hàm hàm số  x  x A ln  3x  C B x x4  27 x  C 3x x   27 x  C D ln  3x  C C ln Câu 5: Họ nguyên hàm hàm số 3x A 3e   C 3x.ln  f  x   e3 x  x e3 x  4x  C C 3x B e  x  C D e3 x  2x2  C f  x f�  x  Câu 6: Cho đạo hàm hàm số hàm số hàm số sau? 12  20x  x5 A x B x Câu 7: Họ nguyên hàm hàm số f  x  3  5x 4 f  x x Hàm số C 8x  2x x 16 D 15x A ln x  x  C ln x  x  C B ln x  x  C C ln x  x  C D Câu 8: Họ nguyên hàm hàm số x A 6 cos x  2sin x  e  C f  x   3sin x  cos x  e x x B cos x  2sin x  e  C cos x  2sin x  e x  C D cos x  2sin x  e x  C C Câu 9: Họ nguyên hàm hàm số f  x   x1000  x100  x10  x1000 x100 x10    xC A 1000 100 10 x1000 x100 x10    xC B 999 99 x1001 x101 x11    xC C 1001 101 11 x999 x99 x9    xC D 999 99 f  x  Câu 10: Họ nguyên hàm hàm số x A cot x  2e  x  C x C tan x  2e  x  C  2e x  3x 2 cos x x B tan x  2e  x  C x D cot x  2e  x  C Bài 10-TK1-Tìm-hình-chiếu-của-điểm-trên-mp-tọa-độ A  3; 1;1 [2H3-MH 2018] Trong không gian Oxyz , cho điểm Hình chiếu vng góc A mặt phẳng Oyz điểm Câu 10: A M  3; 0;  B N  0; 1;1 C Lời giải P  0; 1;0  D Q  0; 0;1 Chọn B � H  0; y; z  Gọi H hình chiếu vng góc A mặt phẳng r Oyz  : x  n   1; 0;   Mặt phẳng có VTPT 03 k � �k  3 � � � �y   � �y  1 uuur r �z   �z  � H  0; 1;1 � � � AH  kn A  a; b; c  H  0; b; c  Chú ý: Hình chiếu điểm Bài tập tương tự A  3; 1;1 Câu 1: Trong khơng gian Oxyz , cho điểm Hình chiếu vng góc A mặt phẳng  Oxy  điểm M  3; 0;  N  0; 1;1 A B C P  3; 1;0  D Q  0; 0;1 A  3; 1;1 Câu 2: Trong không gian Oxyz , cho điểm Hình chiếu vng góc A mặt phẳng  Oxz  điểm M  3; 0;1 N  0; 1;1 A B C P  3; 1;0  D Q  0; 0;1 A  3; 1;1 Câu 3: Trong không gian Oxyz , cho điểm Hình chiếu vng góc  x; y; z  Khi giá trị x  y  z A mặt phẳng  Oxz  điểm điểm A� A 4 B C D A  3; 1; 1 Câu 4: Trong không gian Oxyz , cho điểm Hình chiếu vng góc  x; y; z  Khi giá trị 2x  y  z A mặt phẳng  Oyz  điểm A� A 5 B 4 C 2 D 3 A  3; 1; 1 Câu 5: Trong không gian Oxyz , cho điểm Hình chiếu vng góc  x; y; z  Khi giá trị x  y  z A mặt phẳng  Oxy  điểm A� A 5 B 4 C 2 D 3 A  3; 1;1 Câu 6: Trong không gian Oxyz , cho điểm Hình chiếu vng góc  x; y; z  Khi giá trị xz A mặt phẳng  Oxz  điểm A� A 4 B C D A  3; 1; 1 Câu 7: Trong không gian Oxyz , cho điểm Hình chiếu vng góc  x; y; z  Khi giá trị yz A mặt phẳng  Oyz  điểm A� A B 4 C 2 D 3 A  3; 1; 1 Câu 8: Trong khơng gian Oxyz , cho điểm Hình chiếu vng góc  x; y; z  Khi giá trị x  y  z A mặt phẳng  Oxy  điểm A� A 5 B 4 C D 3 A  3; 1;1 Câu 9: Trong không gian Oxyz , cho điểm Hình chiếu vng góc  x; y; z  Khi giá trị x  y  z A mặt phẳng  Oxz  điểm A� A 4 B C D Câu 10: A  3; 1; 1 Trong không gian Oxyz , cho điểm Hình chiếu vng góc  Oyz  điểm A�  x; y; z  Khi giá trị x  y  z A mặt phẳng A 5 B 4 C 2 D Bài 11-TK1-Nhận dạng đồ thị Câu 11: [2D1- MH 2018] Đường cong hình bên đồ thị hàm số ? y =x + x +2 A B y = x - x + C y = x - 3x + D y =- x + 3x + Lời giải Chọn A Đồ thị hàm số bậc bốn nên loại C, D; nhìn dạng đồ thị suy ra: a < nên chọn A Bài tập tương tự Câu 1: Đường cong hình bên đồ thị hàm số đây? A y = x + x + B y =- x - x - C y =- x + x + D y =- x - x + ... có 10 học sinh Số cách chọn nhóm trực nhật gồm học sinh từ tổ là: A8 C2 A2 A 10 B 10 C 10 D 10 Câu 2: Câu 3: Câu 4: Một lớp có 35 học sinh Hỏi có cách khác để cử ngẫu nhiên 10 học sinh lớp... tương tự Câu 1: Cho tập hợp X có 15 phần tử Số tập gồm phần tử X là: 15 A3 C3 A 15 B 45 C 15 D Cho tập hợp Y có 2018 phần tử Số tập gồm phần tử Y là: 2018 C4 A4 A 2018 B 2018 C 4 .2018 D Một... Trong không gian Oxyz , cho điểm Hình chiếu vng góc  x; y; z  Khi giá trị x  y  z A mặt phẳng  Oxz  điểm điểm A� A 4 B C D A  3; 1; 1 Câu 4: Trong không gian Oxyz , cho điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi môn toán THPT quốc gia năm 2018 – dành cho học sinh TB yếu – file word , Tài liệu ôn thi môn toán THPT quốc gia năm 2018 – dành cho học sinh TB yếu – file word

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay