2D1 4 3 2c17 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:58

Câu 17 [2D1-4.3-2] (THPT CHUYEN ĐẠI HỌC VINH) Gieo súc sắc cân đối đồng chất Giả sử súc sắc xuất mặt b chấm Xác suất để phương trình x  bx   hai nghiệm phân biệt 1 A B C D Lời giải Đáp án D Phương pháp: +) Phương trình ax  bx  c  hai nghiệm phân biệt �   Cách giải: 2 Phương trình x  bx   hai nghiệm phân biệt �   b   �b �6, b �� � b � 3; 4;5;6 Vì b số chấm súc sắc nên  Vậy xác suất cần tìm *
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 4 3 2c17 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D1 4 3 2c17 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay