2D1 4 1 2c33 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:57

Câu 33 [2D1-4.1-2] (TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC) Cho hàm số Các khẳng định sau: ( I ) lim f  x   � f  x   � ( II ) xlim �2 Khẳng định là: A B x �1 y  f  x f  x   � ( III ) xlim � � C Lời giải Đáp án B Chỉ khẳng định ( III ) sai khẳng định lại đồ thị hình bên f  x   � ( IV ) xlim �2 D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 4 1 2c33 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 4 1 2c33 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay