2D1 3 152c32 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:56

( P ) : y = x2 Câu 32 [2D1-3.15-2] (THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH) Cho ( P) MA thuộc Khoảng cách bé 5 A B C Lời giải Đáp án C Phương pháp: M ( a; a ) ( P ) , a GTNN MA2 MA2 Gọi tính theo tìm Cách giải: 2  1 2 M ( a; a ) ⇒ MA = ( a + ) +  a − ÷ = f ( a ) 2  Gọi 1  f ' ( a ) = ( a + ) +  a − ÷.2a = 4a + = ⇔ a = −1 2  Khi 5 lim f ( a ) = +∞ ⇒ Min f ( a ) = f ( −1) = ⇒ MAmin = x →∞ ¡ Lại có: 1  A  −2; ÷ 2  Gọi D M 3 điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 152c32 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D1 3 152c32 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay