2D1 3 144c39 THPT yên lạc – vĩnh phúc lần 1 2018 copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:56

Câu 39 [2D1-3.14-4] (THPT YÊN LẠC - VĨNH PHÚC - LẦN1) Một cửa hàng bán bưởi Đoan Hùng Phú Thọ với giá bán 50.000 đồng Với giá bán hàng bán khoảng 40 bưởi Cửa hàng dự định giảm giá bán, ước tính cửa hàng giảm 5000 đồng số bưởi bán tăng thêm 50 Xác định giá bán để hàng thu lợi nhuận lớn nhất, biết giá nhập ban đầu 30.000 đồng A 44.000đ B 43.000đ C 42.000đ D 41.000đ Lời giải Đáp án C Gọi x (nghìn đồng) (x>0) giá bán Khi đó: Số giá bán giảm là: 50  x 50  50  x   500  10 x Số lượng bưởi bán tăng lên là: Tổng số bưởi bán là: 40  500  10 x  540  10 x  540  10x  x Doanh thu cửa hàng là:  540  10 x  30 Vốn là: Lợi nhuận: L( x) = doanh thu- vốn =  540  10x  x -  540  10 x  30 = 10 x  840 x  16200 L '( x )  20 x  840 L '( x )  � x  42 Vậy để cửa hàng có lợi nhuận bán bưởi với giá 42000 đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 144c39 THPT yên lạc – vĩnh phúc lần 1 2018 copy , 2D1 3 144c39 THPT yên lạc – vĩnh phúc lần 1 2018 copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay