2D1 3 134c492 THPT 2018 chuẩn theo bộ GD đt số 5 thubon bui chỉnh sửa copy

1 22 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:54

Câu 49 [2D1-3.13-4] (THPT ĐỀ-TỐN-2018-CHUẨN-THEO-BỘ-GD_ĐT-SỐ-5) Tìm tập hợp tất giá trị tham x+5 + 4− x ≥ m m số cho bất phương trình sau có nghiệm: −∞;3  2; +∞ −∞;3 ( −∞;3] A B ( ( C Lời giải ) Đáp án B Điều kiện x + ≥ ⇔ −5 ≤ x ≤  4 − x ≥ f ( x ) = x + + − x ; x ∈ [ −5; ] Xét hàm số f '( x) = Ta có 1 − ; f '( x) = ⇔ − x = x + ⇔ x = − 2 x+5 4− x Tính giá trị  1 f ( −5 ) = 3; f ( ) = 3; f  − ÷ =  2  1 ⇒ max f ( x ) = f  − ÷ = [ −5;4]  2 m ≤ max f ( x ) ⇔ m ≤ m ≤ f ( x) Vậy để phương trình [ −5;4] có nghiệm D ( )
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 134c492 THPT 2018 chuẩn theo bộ GD đt số 5 thubon bui chỉnh sửa copy , 2D1 3 134c492 THPT 2018 chuẩn theo bộ GD đt số 5 thubon bui chỉnh sửa copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay