2D1 3 9 3c50 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy

1 27 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:52

y  sin Câu 50 [2D1-3.9-3] Cho hàm số 17 A B 2x 4x  cos  x 1 x 1 Giá trị lớn hàm số C sin1 D Lời giải Đáp án A Đặt t  sin 4x 2x � 2x � 2x cos  cos2 � �  sin 2 �  1;1   x 1 x 1 �x  � x2 1 suy 17 17 � � 17 y  sin t  cos2t    sin t  2sin t   � t  �� � y max  8 � 4� Khi
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 9 3c50 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy , 2D1 3 9 3c50 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay