2D1 3 7 3c33 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:51

Câu 33 [2D1-3.7-3] (DE CỤM TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỒNG BẰNG SƠNG HỒNG) Tìm giá trị nhỏ hàm số 1 y  sin x  cos x  tan x  cot x   s inx cos x A 2  B 1 C 2  Lời giải D 1 Đáp án A Phương pháp: Đặt s inx  a, cos x  b 2 Cách giải: Đặt s inx  a, cos x  b ta có a  b  y  ab Khi 2 a b 1 ab  a  b   a  b  a  b ab  a  b   a  b       b a a b ab ab �� t  a  b  2ab   2ab � ab  t  , t  a  b ��  2; � � Đặt ta có:  t  1 2 y t  t  t 1 1 t 1 t 1 t 1 t  � 0t�1 2 y 2 t 1 Nếu 1 t  � 0�� �� t 22� t 2 t 1 2 y 2 t 1 t 1 t 1 Nếu Vậy y �2  �   t   � t    t  0 Dấu xảy � � �  � 1 � s inx  cos x   � sin � x  �  � sin � x  � � 4� � 4�
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 7 3c33 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy , 2D1 3 7 3c33 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay