2D1 3 5 2c282 THPT 2018 chuẩn theo bộ GD đt số 5 thubon bui chỉnh sửa copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:50

Câu 28 [2D1-3.5-2] (THPT ĐỀ-TỐN-2018-CHUẨN-THEO-BỘ-GD_ĐT-SỐ-5) Tìm giá trị nhỏ hàm số 1 y= 3− x>0 x x 3 − − 9 A B C D Lời giải Đáp án A x2 − 1 f '( x) = , ∀x < f ( x) = y = − ( 0; +∞ ) , x x x4 Xét hàm số có  x < x < f '( x) < ⇔  ⇔ ⇒x=− x − =  x − x + = Phương trình f − = ;lim f ( x ) = +∞ lim f ( x ) = −∞ x→+∞ x →0 Tính f ( x ) = ( 0;+∞ ) Vậy ( ( ) )( )
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 5 2c282 THPT 2018 chuẩn theo bộ GD đt số 5 thubon bui chỉnh sửa copy , 2D1 3 5 2c282 THPT 2018 chuẩn theo bộ GD đt số 5 thubon bui chỉnh sửa copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay