2D1 3 3 2c40 10 THPT SOC SON KIEN GIANG NAM 2017 2018 LAN 01 copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:49

3 Câu 40 [2D1-3.3-2] (THPT SÓC SƠN-KIÊN GIANG-2018-LẦN 1) Giá trị nhỏ m hàm số y  x  6x    2; 2 đoạn A m  29 B m  13 C m  3 D m  4 Lời giải Đáp án C x0 � y '  3x  12  � � x  4  loai  � Ta có: Lại có: f  2   13;f    3;f    29 Vậy y  m  3  1;2
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 3 2c40 10 THPT SOC SON KIEN GIANG NAM 2017 2018 LAN 01 copy , 2D1 3 3 2c40 10 THPT SOC SON KIEN GIANG NAM 2017 2018 LAN 01 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay