2D1 3 2 2c18 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:47

3 Câu 18 [2D1-3.2-2] (THPT NGUYỄN THỊ GIANG - VĨNH PHÚC LẦN 1) Giá trị nhỏ hàm số y   x  12 x   1; 4 đoạn A 18 B 13 C D 14 Lời giải Đáp án D 2 Ta y '  x  12 � y '  � x  � Suy y  1  13, y    18, y    14 � y  14  1;4
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 2 2c18 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy , 2D1 3 2 2c18 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay