2D1 3 2 1c22 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:46

3  1; 4 là: Câu 22 [2D1-3.2-1] (SGD-ĐT BẮC GIANG 2018) Giá trị nhỏ hàm số: y  x  x  đoạn A B 1 C 4 D Lời giải Đáp án B  1; 4 + Hàm số liên tục xác định x 1 � y� 0� � x  1 (nhận, x � 1; 4 )  3x  ; � + y� f  1  f  1  1 f    53 + Ta có: ; ; f  x   1 Vậy x� 1;4 x 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 2 1c22 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy , 2D1 3 2 1c22 214 SOGDDT BAC GIANG NAM 2017 2018 tandoc OK copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay