2D1 3 2 1c03 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:46

Câu [2D1-3.2-1] (LIÊN TRƯỜNG NGHỆ AN LẦN - 2018) Tìm giá trị nhỏ m hàm số y  x3  x  x  đoạn  2; 2 A m  17 B m  6 Đáp án A 2; 2 Xét hàm số y  x  x  x  đoạn  y�  3x2  x  � x  1 � 2;2  y� 0�� x  � 2; 2 � y  2   3; y    17; y  1  10 Tính m  y  17  2;2 Vậy C m  Lời giải D m  22
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 2 1c03 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy , 2D1 3 2 1c03 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay