2D1 3 0 4c28 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:46

Câu 28 [2D1-3.0-4] (THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU - NGHỆ AN - LẦN 2- NĂM 2018) Có giá trị nguyên cos 2x  m sin x  m  dương tham số m để phương trình có nghiệm? A B C D vơ số Lời giải Đáp án B �  2sin x  m sin x  m  � 2sin x  m sin  m    1 PT t  sin x ,  �t �1 �  1 � 2t  mt  m     Đặt t � 0;1 � 2t   m  t  1 t � 0;1 Để (1) có nghiệm (2) có nghiệm có nghiệm 2t  m t � 0;1 Suy t  có nghiệm f  t  Xét hàm số 2t  2t  4t  2 , f ' t   � f ' t   � t  t 1  t  1 Lập bảng biến thiên hàm số f  t  � f   t 2  0;1 m 2 m
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 3 0 4c28 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy , 2D1 3 0 4c28 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay