2D1 2 143c40 DE SO 4 THPTQG năm 2018 đề chuẩn nâng cao 04 gv đặng việt hùng tuan vu

1 10 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:41

A  0; 2  �1 17 � B� ; � � � cực tiểu Tính Câu 40 [2D1-2.14-3] Đồ thị hàm số y  ax  bx  c đạt cực đại abc A a  b  c  B a  b  c  C a  b  c  1 Lời giải Đáp án C Xét hàm số y  ax  bx  c, ta có y '  4ax  2bx; y "  12ax  2b; x �� D a  b  c  3 �y '    c  2 � � � �y    2 � � b0 � � A  0; 2  �y "     Điểm điểm cực đại của đồ thị hàm số � �1 � �1 � 17 �y ' � � 0; y � �  � � �2 � �2 � �1 17 � B� ; � �y "    �là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số �  Điểm �2 �a b  � a2 �a  2b  � �2 �� �� �� � a  b  c  1 a b 17 a  b   b   � � �  c   � 16
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 143c40 DE SO 4 THPTQG năm 2018 đề chuẩn nâng cao 04 gv đặng việt hùng tuan vu , 2D1 2 143c40 DE SO 4 THPTQG năm 2018 đề chuẩn nâng cao 04 gv đặng việt hùng tuan vu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay