2D1 2 122c094 THPT chuyen thai binh lan3 copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:40

y= x − 2x + x −1 (C ) Câu [2D1-2.12-2] (THPT CHUYEN THÁI BÌNH-LÀN 3) Biết đờ thi hàm số có hai điểm xM (C ) M cực trị Đường thẳng qua hai điểm cực tri đờ thi cắt trục hồnh tại điểm có hồnh độ bằng: x M = − x M = + x M = −2 x M = A B C D Lời giải Đáp án C 2x − y= = 2x − Phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị là: 2x − = ⇔ x = ⇒ x M = Phương trình hoành độ giao điểm là:
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 122c094 THPT chuyen thai binh lan3 copy , 2D1 2 122c094 THPT chuyen thai binh lan3 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay