2D1 2 122c09 DE SO 9 gắn ID nghiêm phương copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:40

x  2x  x 1 Câu [2D1-2.12-2] (CHUN THÁI BÌNH LẦN 3-2018) Biết đờ thi (C ) hàm số có hai điểm cực  C  cắt trục hồnh điểm M có hồnh độ x M bằng: trị Đường thẳng qua hai điểm cực tri đồ thi x   x   A M B x M  2 C x M  D M Lời giải Đáp án C 2x  y  2x  Phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị là: Phương trình hồnh độ giao điểm là: 2x   � x  � x M  y
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 122c09 DE SO 9 gắn ID nghiêm phương copy , 2D1 2 122c09 DE SO 9 gắn ID nghiêm phương copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay