Quyền bào chữa của người bị buộc tội dưới 18 tuổi theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)

89 53 0
  • Loading ...
1/89 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:23

Quyền bào chữa của người bị buộc tội dưới 18 tuổi theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)Quyền bào chữa của người bị buộc tội dưới 18 tuổi theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)Quyền bào chữa của người bị buộc tội dưới 18 tuổi theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THÙY DƯƠNG QUYỀN BÀO CHỮA CỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI DƯỚI 18 TUỔI THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠCLUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THÙY DƯƠNG QUYỀN BÀO CHỮA CỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI DƯỚI 18 TUỔI THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành : Luật Hình Tố tụng hình Mã số : 838.01.04 LUẬN VĂN THẠCLUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH THỊ MAI HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Học viên thực Nguyễn Thùy Dương MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN BÀO CHỮA CỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI DƯỚI 18 TUỔI 1.1 Khái niệm quyền bào chữa người bị buộc tội 18 tuổi 1.2 Đặc điểm vai trò quyền bào chữa người bị buộc tội 18 tuổi 13 1.3 Nội dung hình thức thực quyền bào chữa người bị buộc tội 18 tuổi 17 CHƯƠNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ QUYỀN BÀO CHỮA CỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI DƯỚI 18 TUỔITHỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI 233 2.1 Quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam quyền bào chữa người bị buộc tội 18 tuổi 233 2.2 Thực tiễn thực quyền bào chữa người bị buộc tội 18 tuổi địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 377 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM QUYỀN BÀO CHỮA CỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI DƯỚI 18 TUỔI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 58 3.1 Yêu cầu quan điểm bảo đảm quyền bào chữa người bị buộc tội 18 tuổi Tố tụng hình Việt Nam 58 3.2 Các giải pháp bảo đảm quyền bào chữa người bị buộc tội 18 tuổi 61 KẾT LUẬN 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO CÁC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BLTTHS : Bộ luật tố tụng hình CTN : Chưa thành niên NBC : Người bào chữa QBC : Quyền bào chữa THTT : Tiến hành tố tụng TTHS : Tố tụng hình DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Số hiệu Bảng 2.1 Tên bảng Trang Số người 18 tuổi phạm tội bị Viện kiểm sát truy 38 tố từ năm 2013 đến năm 2017 Bảng 2.2 Thống kê số lượng tỷ lệ vụ án đưa xét xử sơ 38 thẩm có bị cáo người 18 tuổi từ năm 2013 đến năm 2017 Bảng 2.3 Thống kê số lượng tỷ lệ bị cáo người 18 39 tuổi bị xét xử sơ thẩm từ năm 2013 đến năm 2017 Bảng 2.4 Thống kê số người 18 tuổi trợ giúp pháptừ năm 2013 đến năm 2017 42 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quyền người vấn đề quốc gia giới quan tâm Để đảm bảo quyền người xã hội nói chung, Hiến pháp nước ta có nhiều điều khoản nhấn mạnh quyền người, quyền cơng dân không kể đến quyền bào chữa (QBC) bảo đảm cần thiết để quyền thực QBC quyền công dân Đây nguyên tắc Hiến định ghi nhận Hiến Pháp năm 2013, đồng thời nguyên tắc pháp luật Tố tụng hình (TTHS) Việt Nam Việc ghi nhận thực nguyên tắc góp phần quan trọng vào việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người bị buộc tội, giúp quan tiến hành tố tụng (THTT) giải vụ án khách quan, tồn diện xác, không để lọt tội phạm không làm oan ngườitội Đất nước ta đường đổi toàn diện với lĩnh vực đời sống, có cơng cải cách pháp nhằm xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Trong giai đoạn nay, với mục tiêu xây dựng pháp sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, bước đại, phục vụ nhân dân, phụng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, hoạt động xét xử Tòa án tiến hành có hiệu hiệu lực cao, cải cách pháp khắc phục bất cập, hạn chế công tác pháp nhằm bảo vệ tốt quyền người, quyền công dân Đặc biệt, đối tượng bị buộc tội người 18 tuổi, lứa tuổi phát triển tâm sinh lý nhân cách, khả nhận thức điều khiển hành vi họ nhiều hạn chế việc quy định QBC cho họ có ý nghĩa to lớn Xuất phát từ tưởng người 18 tuổi bị buộc tội đối tượng áp dụng đường lối đấu tranh, xử lý cải tạo đặc thù, luật TTHS bảo vệ em theo cách riêng Đó trao cho em quyền tố tụng để em tự bảo vệ quyền lợi mình, đồng thời quy định điều khoản đảm bảo cho việc điều tra, truy tố xét xử vụ án hình khách quan, tồn diện, pháp luật, tránh làm oan ngườitội Tuy nhiên thực tiễn vận dụng nhiều bất cập, tình trạng oan, sai điều tra, truy tố, xét xử nhiều, chất lượng hoạt động tố tụng chưa cao dẫn đến việc giải vụ án chưa đạt hiệu quả, xâm hại quyền lợi ích hợp pháp người 18 tuổi, chưa đáp ứng đòi hỏi tiến trình đổi pháp Việt Nam Bên cạnh quy định Bộ luật Tố tụng Hình (BLTTHS) hành người 18 tuổi phạm tội tương đối hồn thiện nhiều vấn đề gây tranh luận, có quy định chưa chặt chẽ, chưa đầy đủ, chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế nên tạo nhiều kẻ hở cho vi phạm, xâm phạm đến quyền lợi ích hợp pháp người 18 tuổi Đứng trước vần đề quy định pháp luật TTHS người 18 tuổi phạm tội đặt vấn đề cần phải hồn thiện, cần có điều chỉnh sửa đổi cho phù hợp, thống BLTTHS Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, BLTTHS năm 2015 đời với sửa đổi, bổ sung hợp lý, quy định cách cụ thể, thống thủ tục tố tụng người bị buộc tội 18 tuổi Tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, năm vừa qua việc áp dụng thủ tục đặc biệt tiến hành hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố xét xử vụ án mà người bị buộc tội đối tượng người 18 tuổi đạt kết định bộc lộ nhiều hạn chế bất cập Điều phần chưa nắm vững vận dụng xác, triệt để quy định pháp luật tố tụng liên quan đến việc giải vụ án mà người 18 tuổi phạm tội, phần người THTT lạm quyền, không tôn trọng, coi nhẹ quyền lợi người bị buộc tội người 18 tuổi Từ lý cho thấy việc nghiên cứu làm sáng tỏ vấn đề bảo đảm quyền người nói chung QBC người bị buộc tội 18 tuổi TTHS nói riêng vấn đề có ý nghĩa lớn mang tính cấp thiết Do tác giả chọn đề tài “Quyền bào chữa người bị buộc tội 18 tuổi theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi” làm luận văn tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Luật Hình - Tố tụng hình Tình hình nghiên cứu đề tài QBC người bị buộc tội 18 tuổi TTHS vấn đề nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu, tiếp cận theo góc độ khác Cho đến có số cơng trình trực tiếp gián tiếp nghiên cứu đề cập đến đề tài Giáo trình, sách chuyên khảo, bình luận hay đề cập chung nghiên cứu vấn đề QBC người bị buộc tội nói chung người bị buộc tội 18 tuổi nói riêng Luận án “Thực QBC bị can, bị cáo TTHS” Hoàng Thị Sơn, Nguyễn Hữu Thế Trạch với Luận án “QBC bị can, bị cáo người CTN TTHS Việt Nam”, Luận án “Bảo đảm quyềnngười bào chữa (NBC) người bị buộc tội – so sánh luật TTHS Việt Nam, Đức Mỹ” Lương Thị Mỹ Quỳnh, Luận án “ Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người chưa thành niên theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam” TS Trần Hưng Bình; sách chuyên khảo “Đảm bảo quyền người pháp hình Việt Nam” trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2010 TS Võ Thị Kim Oanh chủ biên mà điểm hình viết TS Nguyễn Bá Ngừng “Đảm bảo quyền bào chữa bị can, bị cáo – Một nguyên tắc quan trọng góp phần đảm bảo quyền người tố tụng hình sự”…; Một số Giáo trình bật như: Giáo trình Luật TTHS Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân năm 2002, Giáo trình Luật TTHS Việt Nam, Nxb pháp Hà Nội năm 2006…; Sách Bình luận khoa học BLTTHS Việt Nam năm 2003 tác giả Đinh Văn Quế, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh năm 2007 … Bên cạnh có số viết tạp chí, tài liệu hội thảo chuyên ngành viết PGS, TS Nguyễn Thái Phúc “Sự tham gia bắt buộc người bào chữa tố tụng hình sự” đăng tạp chí Khoa học Pháp lý số năm 2017; viết “Hoàn thiện quy định pháp luật nhằm đảm bảo quyền bào chữa bị can, bị cáo chưa thành niên” ThS Nguyễn Hải Ninh đăng Tạp chí Luật học số 11 năm 2009… Tất cơng trình nghiên cứu có đóng góp định mặt lý luận thực tiễn việc khái quát QBC người bị buộc tội 18 tuổi, đưa số giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm QBC nói chung Chính vậy, việc nghiên cứu vấn đề nhằm phân tích đánh giá QBC người bị buộc tội 18 tuổi với nét riêng đặc thù xảy tỉnh Quảng Ngãi, qua đưa giải pháp tăng cường bảo đảm QBC người bị buộc tội 18 tuổi nhằm nâng cao hiệu thực thi chế bảo đảm QBC cho đối tượng địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Luận văn nghiên cứu cách tồn diện có hệ thống vấn đề lý luận thực tiễn QBC người bị buộc tội 18 tuổi TTHS Việt Nam, từ đóng góp mặt khoa học đề xuất giải pháp nâng cao hiệu bảo đảm quyền bào chữa người bị buộc tội 18 tuổi từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi, góp phần hồn thiện hệ thống pháp luật tố tụng Hình Việt Nam quyền bào chữa nói chung, quyền bào chữa người bị buộc tội 18 tuổi nói riêng 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích trên, q trình thực đề tài tác giả đặt cho nhiệm vụ sau đây: Một là, làm rõ lý luận QBC người bị buộc tội 18 tuổi ... ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ QUYỀN BÀO CHỮA CỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI DƯỚI 18 TUỔI VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI 233 2.1 Quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam quyền. .. Khái niệm quyền bào chữa người bị buộc tội 18 tuổi 1.2 Đặc điểm vai trò quyền bào chữa người bị buộc tội 18 tuổi 13 1.3 Nội dung hình thức thực quyền bào chữa người bị buộc tội 18 tuổi ... HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THÙY DƯƠNG QUYỀN BÀO CHỮA CỦA NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI DƯỚI 18 TUỔI THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành : Luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyền bào chữa của người bị buộc tội dưới 18 tuổi theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ), Quyền bào chữa của người bị buộc tội dưới 18 tuổi theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay