2D1 2 113c17 THPT thanh miện hải dương lần 1 20181 copy

1 22 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:21

Câu 17 [2D1-2.11-3] (THPT THANH MIỆN - HẢI DƯƠNG) Gọi d đường thẳng qua điểm cực trị đồ thị hàm số y  x  x  Tìm m để d song song với đường thẳng  : y  2mx  1 m m 4 A m  B C m  1 D Lời giải Đáp án C y   x  1 y ' x  2 Ta có y '  x  x chia y cho y ' ta nên đường thẳng d có PT: y  2 x  Để d / /  � 2m  2 � m  1
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 113c17 THPT thanh miện hải dương lần 1 20181 copy , 2D1 2 113c17 THPT thanh miện hải dương lần 1 20181 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay