2D1 2 103c23 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy

1 28 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:21

m Câu 23 [2D1-2.10-3] (THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN-2018-HKI) Gọi giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x  2mx  có điểm cực trị nằm trục tọa độ Khẳng định sau đúng? A m0 � 1;3  B m0 � 5; 3 �3 � m0 �� ;0 � � � C Lời giải 3� � m0 ��3;  � 2� � D Đáp án D y '  4x  4mx x0 � y '  � �2 x  m � Hàm số có cực trị � m  Khi A  0;  , B  m;  m  , C m;  m      đồ thị hàm số có � m   KTM  � m2   � � m  2  TM  � Ta có A �Oy nên điểm cực trị nằm trục tọa độ cực trị
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 103c23 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy , 2D1 2 103c23 08 THPT CHUYÊN THAI NGUYEN HKI 2017 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay