2D1 2 9 3c45 71 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết chinh copy

1 33 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:20

Câu m 45 [2D1-2.9-3] (THPT NƠNG CỐNG 1-THANHHOA-2018-L1) Tìm để hàm số y  x   m  1 x   m   x  m  x  x2  18 đạt cực trị điểm x1 , x2 thỏa mãn m 1 � � m 1 � 5 � m � m   A m  5 B � C m  D � Lời giải Đáp án D f '  x   x   m  1 x  m  �  '   m  1   m    m  m   � Ta hàm số cho ln hai �x1  x2   m  1 � x x  m2 cực trị x1 , x2 thõa mãn �1 Ta biến đổi PT m 1 � 2 2 � x1  x2  18 �  x1  x2   x1 x2  18 �  m  1   m    18 � 4m  6m  10  � � m �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 9 3c45 71 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết chinh copy , 2D1 2 9 3c45 71 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết chinh copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay