2D1 2 8 3c34 220 thầy lê bá trần phương 2018 05 copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:20

Câu 34 [2D1-2.8-3] (THPTQG ĐỀ 05 - THẦY TRẦN PHƯƠNG) Tìm m x - mx2 + (m2 - m + 1)x + đạt cực tiểu x = m = 2,m = A m = B m = C Lời giải Đáp án B x3 y= - mx2 + (m2 - m + 1)x + y ' = x2 - 2mx + m2 - m + y '' = 2x - 2m x = điểm cực tiếu nên: � � m=5 � � � � � y '(3) = m + m m + = � � � � m = 2� m = �� �� � � � � � y ''(3) > � - 2m > � � � � � � m
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 8 3c34 220 thầy lê bá trần phương 2018 05 copy , 2D1 2 8 3c34 220 thầy lê bá trần phương 2018 05 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay