Kiểm sát điều tra các vụ án xâm phạm tính mạng của con người trên địa bàn tỉnh quảng bình (Luận văn thạc sĩ)

87 17 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:18

Kiểm sát điều tra các vụ án xâm phạm tính mạng của con người trên địa bàn tỉnh quảng bình (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát điều tra các vụ án xâm phạm tính mạng của con người trên địa bàn tỉnh quảng bình (Luận văn thạc sĩ)Kiểm sát điều tra các vụ án xâm phạm tính mạng của con người trên địa bàn tỉnh quảng bình (Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THANH LÂM TÙNG KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN XÂM PHẠM TÍNH MẠNG CỦA CON NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THANH LÂM TÙNG KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN XÂM PHẠM TÍNH MẠNG CỦA CON NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH Chuyên ngành: Luật hình Tố tụng hình Mã số : 838.01.04 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN NGỌC HƯƠNG HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn Thạc sĩ hoàn toàn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tơi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm lời cam đoan Tác giả Nguyễn Thanh Lâm Tùng MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN XÂM PHẠM TÍNH MẠNG CỦA CON NGƯỜI 1.1 Khái niệm, đặc điểm kiểm sát điều tra vụ án xâm phạm tính mạng người 1.2 Nội dung kiểm sát điều tra vụ án xâm phạm tính mạng người 14 1.3 Mối quan hệ thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra tội xâm phạm tính mạng người 15 Chương QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN XÂM PHẠM TÍNH MẠNG CỦA CON NGƯỜI 21 2.1 Quy định kiểm sát tính hợp pháp hành vi, định quan có thẩm quyền điều tra 21 2.2 Quy định kiểm sát việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn 33 2.3 Quy định kiểm sát việc thực quyền nghĩa vụ người tham gia tố tụng thực nhiệm vụ, quyền hạn khác 36 2.4 Quy định trách nhiệm Cơ quan điều tra việc thực yêu cầu định Viện kiểm sát 38 Chương THỰC TIỄN THỰC HIỆN VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN XÂM PHẠM TÍNH MẠNG CỦA CON NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 41 3.1 Đặc điểm tình hình có liên quan đến kiểm sát điều tra vụ án xâm phạm tính mạng người tỉnh Quảng Bình 41 3.2 Thực tiễn kiểm sát điều tra tội phạm xâm phạm tính mạng ngừi địa bàn tỉnh Quảng Bình thời gian qua 44 3.3 Các giải pháp nâng cao chất lượng kiểm sát điều tra tội xâm phạm tính mạng người địa bàn tỉnh Quảng Bình thời gian tới 62 KẾT LUẬN 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT BLHS : Bộ luật Hình BLTTHS : Bộ luật Tố tụng hình CQĐT : Cơ quan điều tra ĐTV : Điều tra viên KSV : Kiểm sát viên KSĐT : Kiểm sát điều tra NXB : Nhà xuất TTLT : Thông tư liên tịch THQCT : Thực hành quyền công tố VKS : Viện kiểm sát VKSND : Viện kiểm sát nhân dân VKSNDTC : Viện kiểm sát nhân dân tối cao CHDCND : Cộng hòa dân chủ nhân dân XHCN : Xã hội chủ nghĩa KSXX : Kiểm sát xét xử MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua đất nước ta thực đường lối đổi đem lại chuyển biến tích cực: kinh tế phát triển, lực lượng sản xuất tăng cường; nghèo đói giảm nhanh; đời sống nhân dân cải thiện, nhiều vấn đề xã hội giải quyết; trị, xã hội ổn định, an ninh bảo đảm; lực quốc gia tăng cường; niềm tin quần chúng nhân dân vào lãnh đạo Ðảng củng cố Cùng với phát triển kinh tế, mặt trái xã hội bộc lộ, tình hình hoạt động tội phạm hình diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng số vụ, tính chất, mức độ phạm tội với thủ đoạn ngày liều lĩnh, tinh vi, xảo quyệt Đặc biệt bọn tội phạm cấu kết thành băng, ổ, nhóm thực hành vi phạm tội xâm phạm sở hữu như: trộm cắp tài sản, cướp tài sản, cướp giật tài sản, xâm phạm tính mạng, sức khỏe người v.v gây lo lắng, bất bình nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự sống n bình nhân dân Phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, đặc biệt tội xâm phạm tính mạng người phạm vi nước nói chung, tỉnh Quảng Bình nói riêng khơng nhiệm vụ quan có thẩm quyền mà trách nhiệm tổ chức xã hội người dân Cơng tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung tội phạm xâm tính mạng người nói riêng địa bàn tỉnh Quảng Bình, thời gian qua có nhiều cố gắng đạt kết định Cơ quan điều tra điều tra khám phá nhiều vụ án nhiều vụ chưa khám phá khám phá xử lý lại nhiều bất cập để lọt tội phạm, khởi tố khơng tội danh, q trình điều tra thiếu chứng quan trọng dẫn đến việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung nên tiến độ giải án kéo dài hạn luật định làm cho việc giải vụ án chưa kịp thời theo quy định làm cho nhân dân không tin tưởng vào quan tiến hành tố tụng Những tồn tại, hạn chế có nhiều nguyên nhân, chủ yếu lực trình độ chun mơn, lĩnh nghề nghiệp, vận dụng quy định pháp luật ĐTV, KSV hạn chế Cơng tác phối hợp CQĐT VKS, công tác quản lý, đạo, điều hành lãnh đạo VKS giải án hình nói chung, án xâm phạm tính mạng, sức khoẻ người nói riêng địa bàn tỉnh Quảng Bình tồn tại, vướng mắc Do vậy, cơng tác kiểm sát điều tra vụ án xâm phạm tính mạng người Quảng Bình vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để có giải pháp khắc phục tồn tại, yếu nâng cao chất lượng, công tác kiểm sát điều tra vụ án xâm phạm tính mạng người cấp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp hội nhập quốc tế giai đoạn Vì lý nên trên, tác giả chọn đề tài: “Kiểm sát điều tra vụ án xâm phạm tính mạng người địa bàn tỉnh Quảng Bình” làm luận văn thạcvấn đề có tính cấp thiết đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp Tình hình nghiên cứu Liên quan đến đề tài nghiên cứu có số cơng trình mức độ khác đề cập đến vấn đề Có thể liệt kê số cơng trình sau: Đề tài khoa học cấp Bộ: "Những giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp",Viện Khoa học kiểm sát VKSND tối cao; Đề tài khoa học cấp Bộ: "Vai trò Viện kiểm sát việc thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp theo tinh thần Nghị số 08NQ/TW Bộ Chính trị", Viện Khoa học kiểm sát - VKSND tối cao; Thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng hình Viện kiểm sát (Tạp chí Luật học số 01/2004) TS Hồng Thị Minh Sơn; Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp góp phần đẩy mạnh cải cách tư pháp (Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 01/2003) tác giả Hà Mạnh Trí; Đề án Đởi mới tở chức hoạt động VKSND nhằm thực chủ trương “Tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra” theo Nghị Đại hội lần thứ XI Đảng - VKSNDTC năm 2012; “Giải vấn đề lý luận Tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra” theo yêu cầu cải cách tư pháp điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN hội nhập quốc tế (năm 2012 tác giả Trần Ngọc Hương, Chuyên đề nhánh Đề án Đổi mới tổ chức hoạt động VKSND nhằm thực chủ trương “Tăng cường trách nhiệm công tố hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra” theo Nghị Đại hội lần thứ XI Đảng - VKSNDTC năm 2012); Hoạt động tư pháp kiểm sát hoạt động tư pháp tác giả Nguyễn Tất Viễn (Kỷ yếu đề tài cấp Bộ “Những giải pháp nâng cao thực hành quyền công tố kiếm sát hoạt động tư pháp”, VKSNDTC, H.2002 – 2003); Một số vấn đề hoạt động tư pháp kiểm sát hoạt động tư pháp nước ta tác giả Trần Văn Độ (Kỷ yếu đề tài cấp Bộ “Những giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp”, VKSNDTC, H.2003); Cơ sở lý luận thực tiễn việc đổi mới tổ chức hoạt động VKSNDTC đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp – năm 2013 tác giả Đặng Văn Khanh (Đề tài khoa học cấp Bộ); Thực hành Quyền công tố kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn điều tra (Nhà xuất Tư pháp, năm 2005) TS Lê Hữu Thể (chủ biên), TS.Đỗ Văn Đương, Th.S Nông Xuân Trường; Một số Luận văn thạc sĩ luật học như: "Quan hệ Cơ quan điều tra Viện kiểm sát giai đoạn khởi tố điều tra hình sự", 1996 Trần Huy Hùng; "Chức Kiểm sát điều tra Viện kiểm sát nhân dân tố tụng hình sự", 1999 Đặng Văn Minh: ; "Địa vị pháp lý Viện kiểm sát giai đoạn điều tra hình sự", 1999 Nguyễn Hợp Phố; "Nguyên tắc thực hành quyền công tố kiểm sát việc tuân theo pháp luật tố tụng hình sự” Đức Hạnh v.v Cùng với đó, có nhiều viết chủ đề đăng tải tạp chí chuyên ngành luật “Một số vướng mắc, bất cập thực hành quyền công tố kiểm sát điều tra vụ án hình sự” tác giả Huỳnh Quốc Hùng, tạp chí Kiểm sát số 10/2009; ”Những vướng mắc việc thực nhiệm vụ, quyền hạn viện kiểm sát kiểm sát điều tra vụ án hình sự” Đinh Xuân Thảo, tạp chí Kiểm sát số 16/2009; “Nâng cao trách nhiệm Viện kiểm sát kiểm sát viên công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, khơng bỏ lọt tội phạm, khơng làm oan người vơ tội” tác giả Hồng Nghĩa Mai, tạp chí kiểm sát số 3/2008 Nhìn chung cơng trình kể trên, mức độ khác đề cập đến đề tài luận văn Tuy nhiên, chưa có cơng trình trực tiếp nghiên cứu đến vấn đề “Kiểm sát điều tra vụ án xâm phạm tính mạng người địa bàn tỉnh Quảng Bình” Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận văn sở nghiên cứu vấn đề lý luận, pháp luật hoạt động KSĐT nói chung thực tiễn áp dụng vụ án xâm phạm tính mạng người địa bàn tỉnh Quảng Bình nói riêng, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động KSĐT vụ án xâm phạm tính mạng người 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Từ mục đích nghiên cứu nêu trên, luận văn có nhiệm vụ chủ yếu sau: - Làm rõ vấn đề lý luận kiểm sát điều tra Viện kiểm sát nhân dân khái niệm, đặc điểm, nội dung phạm vi KSĐT vụ án xâm phạm tính mạng người - Làm rõ quy định pháp luật Tố tụng hình Việt Nam kiểm sát điều tra vụ án xâm phạm tính mạng người Viện kiểm sát nhân dân - Làm rõ thực trạng kiểm sát điều tra, vướng mắc, hạn chế, thiếu sót cơng tác KSĐT vụ án xâm phạm tính mạng người Viện kiểm ... VỀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN XÂM PHẠM TÍNH MẠNG CỦA CON NGƯỜI 1.1 Khái niệm, đặc điểm kiểm sát điều tra vụ án xâm phạm tính mạng người 1.2 Nội dung kiểm sát điều tra vụ án. .. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM SÁT ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN XÂM PHẠM TÍNH MẠNG CỦA CON NGƯỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH 41 3.1 Đặc điểm tình hình có liên quan đến kiểm sát điều tra vụ án. .. Việt Nam kiểm sát điều tra vụ án xâm phạm tính mạng người Viện kiểm sát nhân dân - Làm rõ thực trạng kiểm sát điều tra, vướng mắc, hạn chế, thiếu sót cơng tác KSĐT vụ án xâm phạm tính mạng người
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm sát điều tra các vụ án xâm phạm tính mạng của con người trên địa bàn tỉnh quảng bình (Luận văn thạc sĩ), Kiểm sát điều tra các vụ án xâm phạm tính mạng của con người trên địa bàn tỉnh quảng bình (Luận văn thạc sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay