2D1 2 6 2c19 09 THPT PHAN NGOC HIEN CA MAU NAM 2017 2018 LAN 01 copy

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:16

3 Câu 19 [2D1-2.6-2] (THPT CHUYÊN PHAN NGỌC HIỂN-2018-LẦN 1) Giá trị cực đại hàm số y  x  x A B 6 C D 1 Lời giải Đáp án A x 1 � y�  x2  � y '  � � x  1 � Ta có � �  1  18 �y� � y�  18 x � � � yCD  y  1  � � y    18   � Mặt khác
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 6 2c19 09 THPT PHAN NGOC HIEN CA MAU NAM 2017 2018 LAN 01 copy , 2D1 2 6 2c19 09 THPT PHAN NGOC HIEN CA MAU NAM 2017 2018 LAN 01 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay