2D1 2 6 1c23 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:15

3 Câu 23 [2D1-2.6-1] (TRƯỜNG THPT ĐỒNG HẬU-VĨNH PHÚC) Cho hàm số y  x  3x  Biểu thức liên hệ giác trị cực đại y  yCT A C�  yC�  yCT  giá trị cực tiểu y  3 yC� B CT là: y   yCT C C� Lời giải Đáp án D x0 � y '  3x  x  x  x   � y '  � � x  2 � Ta x  2 � yCD  Hàm số đạt cực đại x  � yCT  1 Hàm số đạt cực tiểu D yC�  3 yCT
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 6 1c23 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 2 6 1c23 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay