2D1 2 5 3c1010 de kiem tra chat luong dinh ky lan 8 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong le van nhan

1 29 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:14

Câu 10 [2D1-2.5-3] Cho hàm số y = f ( x) liên tục R , có đồ thị đạo hàm f '( x) sau: Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A C f f đạt cực tiểu đạt cực đại x=0 x = −2 B f đạt cực tiểu D Cực tiểu f x = −2 nhỏ cực đại Lời giải Đáp án B Nhìn đồ thị, ta thấy hàm C f ⇒ đúng, f' B đổi dấu từ dương sang âm qua điểm x = −2 , x = −2 điểm cực đại sai Tương tự, f' đổi dấu từ âm sang dương qua điểm x=0 , A x=0 điểm cực tiểu hàm f ⇒ Ta có nên f nghịch biến khoảng , kết hợp với liên tục đoạn f ' ( x ) < 0, ∀x ∈ ( −2;0 ) , ( −2;0 ) [ −2;0] , suy f nghịch biến đoạn [ −2;0] ⇒ f ( −2 ) > f ( ) ⇒ D
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 5 3c1010 de kiem tra chat luong dinh ky lan 8 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong le van nhan , 2D1 2 5 3c1010 de kiem tra chat luong dinh ky lan 8 THPT QG 2018 mon toan gv hua lam phong le van nhan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay