2D1 2 4 3c11 71 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết chinh copy

1 31 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:13

Câu 11 [2D1-2.4-3] (THPT NÔNG CỐNG 1-THANHHOA-2018-L1) Cho hàm số f '  x    x  1 A 2  x    x  3 Tìm số điểm cực trị hàm số f  x  f  x đạo hàm B C Lời giải D Đáp án A �3 � 3 y '  � x �� ; 1; � x ,x  �2 Ta thấy y ' đổi dấu qua y ' không đổi dấu qua x  1 nên hàm số hai cực trị
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 4 3c11 71 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết chinh copy , 2D1 2 4 3c11 71 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết chinh copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay