2D1 2 4 2c13 DE SO 5 nguyenthiphuong

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:10

f  x  x9 x8 x x5 x x       x  2017 Mệnh đề sau đúng? Câu 13 [2D1-2.4-2] Cho hàm số f  x A Hàm số có cực đại f  x C Hàm số có cực đại cực tiểu B Hàm số D Hàm số Lời giải f  x f  x Đáp án D  Tập xác định: D  � f '  x   x8  x  x5  x  x  x    x  1  x  x  x  x    x  1  x  x  x  x   x10  x     1 x2  x  x2  x  �5 � �x  � 2� �  0, x �� � 1� �x  � � 2� f  x Vậy hàm số cực trị có cực tiểu khơng có cực trị
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 4 2c13 DE SO 5 nguyenthiphuong , 2D1 2 4 2c13 DE SO 5 nguyenthiphuong

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay