2D1 2 4 1c29 09 THPT PHAN NGOC HIEN CA MAU NAM 2017 2018 LAN 01 copy

1 14 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:09

4 y   x  x  x  3 Câu 29 [2D1-2.4-1] (THPT CHUYÊN PHAN NGỌC HIỂN-2018-LẦN 1) Hàm số Khẳng định sau sai? �1 �  ; �� � � A Hàm số nghịch biến khoảng � B Hàm số có hai điểm cực trị C Hàm số khơng có cực trị 1� � �;  � � � D Hàm số nghịch biến khoảng � Lời giải Đáp án B y '  4 x  x     x  1 �0,  ��� Ta có hàm số nghịch biến �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 4 1c29 09 THPT PHAN NGOC HIEN CA MAU NAM 2017 2018 LAN 01 copy , 2D1 2 4 1c29 09 THPT PHAN NGOC HIEN CA MAU NAM 2017 2018 LAN 01 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay