2D1 2 4 1c06 DE SO 9 gắn ID nghiêm phương copy

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:09

Câu y  f  x [2D1-2.4-1] (CHUYÊN THÁI BÌNH LẦN 3-2018) Cho hàm số f '  x   x  x  x   ,  x �� Số điểm cực tri hàm số là: A B C D Lời giải Đáp án C f ' x  Ta thấy đổi dấu qua điểm x  � x  2 nên hàm số có điểm cực trị   có đạo hàm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 4 1c06 DE SO 9 gắn ID nghiêm phương copy , 2D1 2 4 1c06 DE SO 9 gắn ID nghiêm phương copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay