2D1 2 3 2c43 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:09

Câu 43 [2D1-2.3-2] (THPT NGUYỄN THỊ GIANG - VĨNH PHÚC LẦN 1) Cho hàm số y = f ( x) thị hình vẽ Phát biểu sau đúng? A Đồ thị hàm số điểm cực đại điểm cực tiểu − 1; , 1; 0;1 ( ) ( ) ( ) B Đồ thị hàm số điểm cực đại C Đồ thị hàm số điểm cực đại D Đồ thị hàm số điểm cực tiểu ( 2; −1) , ( 2;1) ( 1;0 ) điểm cực tiểu là điểm cực tiểu ( 2; −1) , ( 2;1) ( −1; ) , ( 1; ) điểm cực đại Lời giải Đáp án A ( 1;0 ) ( 0;1) liên tục ¡ đồ
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 3 2c43 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy , 2D1 2 3 2c43 67 THPT nguyễn thị giang vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết đã phản biện copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay