Kháng nghị giám đốc thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)

96 37 1
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:08

Kháng nghị giám đốc thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)Kháng nghị giám đốc thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)Kháng nghị giám đốc thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN MINH KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI LUẬN VĂN THẠCLUẬT HỌC HÀ NỘI, năm 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN MINH KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành Mã số : Luật Hình Tố tụng Hình : 838.01.04 LUẬN VĂN THẠCLUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VĂN HUYÊN HÀ NỘI, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học, độc lập tơi; số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tác giả luận văn Trần Minh MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ 1.1 Khái niệm, nội dung, đặc điểm, ý nghĩa kháng nghị giám đốc thẩm .5 1.2 Nội dung kháng nghị giám đốc thẩm .9 1.3 Đặc điểm kháng nghị giám đốc thẩm .17 1.4 Ý nghĩa kháng nghị giám đốc thẩm 19 CHƯƠNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨMTHỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI (2007-2017) 21 2.1 Quy định pháp luật kháng nghị giám đốc thẩm 21 2.2 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật kháng nghị giám đốc thẩm tỉnh Quảng Ngãi 27 2.3 Kết kháng nghị giám đốc thẩm (từ 31/5/2015 trở trước) 30 2.4 Hoạt động báo cáo kháng nghị giám đốc thẩm kết (từ 01/6/2015 đến - theo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014) 44 2.5 Hạn chế kháng nghị giám đốc thẩm nguyên nhân 48 CHƯƠNG YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM 62 3.1 Yêu cầu nâng cao chất lượng kháng nghị giám đốc thẩm 62 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng kháng nghị giám đốc thẩm 66 KẾT LUẬN 80 DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLHS Bộ luật hình BLHS 1999 Bộ luật hình năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 BLHS 2015 Bộ luật hình năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 BLTTHS 2003 Bộ luật tố tụng hình năm 2003 BLTTHS 2015 Bộ luật tố tụng hình năm 2015 BLTTDS 2015 Bộ luật tố tụng dân năm 2015 CQĐT Cơ quan điều tra ĐTV Điều tra viên HĐTPTANDTC Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao KSV Kiểm sát viên LTTHC 2015 Luật tố tụng hành năm 2015 LTCTAND 2002 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2002 LTCTAND 2014 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014 LTCVKSND 2002 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 LTCVKSND 2014 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 NBC Người bào chữa NBVQLHPCĐS Người bảo vệ quyền lợi hợp pháp đương NCQL&NVLQ Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan NTGTT Người tham gia tố tụng NTHTT Người tiến hành tố tụng TAND Tòa án nhân dân TAND huyện Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã TAND tỉnh Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương TANDCC Tòa án nhân dân cấp cao TANDTC Tòa án nhân dân tối cao TP Thẩm phán VKS Viện kiểm sát VKSND Viện kiểm sát nhân dân VKSNDCC Viện kiểm sát nhân dân cấp cao MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hoạt động tố tụng hình đòi hỏi chủ thể phải áp dụng đầy đủ quy định pháp luật để giải đắn vụ án Quá trình thực hoạt động này, vai trò Tòa án vơ quan trọng vừa kiểm tra, đánh giá chứng có, vừa thu thập chứng chứng minh qua nghiên cứu hồ sơ vụ án, chuẩn bị xét xử, xét xử, nghị án, phán án đảm bảo có cứ, pháp luật, nghiêm minh kịp thời Tuy nhiên, hoạt động áp dụng pháp luật tố tụng hình nhiều bất cập lý luận thi hành Thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi năm qua cho thấy khơng án có hiệu lực pháp luật Tòa án cấp huyện có vi phạm nghiêm trọng nên bị kháng nghị giám đốc thẩm Sau xét xử giám đốc thẩm, khơng vụ án điều tra lại thay đổi tội danh khởi tố xét xử sơ thẩm lại không cho bị cáo hưởng án treo cấp sơ thẩm giải lại phần dân sự, án phí dân cấp giám đốc thẩm tuyên hủy đình phần dân sự, án phí dân án sơ thẩm Tuy nhiên, có trường hợp kháng nghị thiếu không thẩm quyền nên không chấp nhận Ngược lại, có nhiều án có sai lầm vi phạm nghiêm trọng lại không kháng nghị báo cáo đề nghị cấp có thẩm quyền kháng nghị; tình trạng ảnh hưởng đến chất lượng giải vụ án hình sự, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp người tham gia tố tụng vụ án.Tuy vậy, chưa có tác giả nghiên cứu đề tài thực tiễn hoạt động kháng nghị giám đốc thẩm tố tụng hình địa bàn tỉnh tồn quốc tầm luận án luận văn nhằm tìm giải pháp để khắc phục Với mong muốn góp phần vào chiến lược Cải cách pháp Khoản Điều 102 Hiến pháp 2014 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Tòa án Khoản Điều LTCTAND năm 2014 trách nhiệm, nghĩa vụ chứng minh Tòa án, có xét xử vụ án hình sự, tác giả chọn đề tài “Kháng nghị giám đốc thẩm theo pháp luật tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi” làm luận văn thạc sỹ luật học Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Dù có nhiều viết, cơng trình nghiên cứu nhiều góc độ, khía cạnh, phạm vi khác nhau, như: Tập giảng “Chứng cứ, vấn đề lý luận thực tiễn” TS Đặng Quang Phương (2014); “Hoàn thiện số quy định Bộ luật Tố tụng Hình thủ tục phiên tòa sơ thẩm đáp ứng yêu cầu cải cách pháp” Ts Hoàng Thị Minh Sơn (Tạp chí Luật học số 10/2009); “ Cần sửa đổi, bổ sung số thủ tục tố tụng hình theo tinh thần cải cách pháp” Ths Nguyễn Văn Trượng (Tạp chí TAND số 6/2010); Luận án Tiếnluật học “Xét xử sơ thẩm Tố tụng Hình Việt Nam” Võ Thị Kim Oanh; Luận án tiếnluật học “ Quá trình chứng minh vụ án hình nước ta” Nguyễn Văn Du (Hà Nội, năm 2006); Luận văn Thạc sỹ luật học - Học viện Khoa học xã hội Việt Nam năm 2015 “ Chứng minh tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi” tác giả Dương Ngọc An; Luận văn Thạc sỹ Luật học – Học viện Khoa học xã hội Việt Nam năm 2009, “Thủ tục xét xử sơ thẩm theo Bộ luật Tố tụng Hình Việt Nam hồn thiện theo tinh thần cải cách pháp nước ta” tác giả Nguyễn Thị Thủy; Luận văn Thạc sỹ Luật học – Học viện Khoa học xã hội Việt Nam năm 2013, “Phiên tòa xét xử hìnhthẩm tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh” tác giả Nguyễn Thị Mai Thùy; …và số viết đăng Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Tạp chí nghề luật liên quan đến hoạt động kháng nghị giám đốc thẩm, viết “Hoàn thiện pháp luật tố tụng hình Việt Nam giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền” (PGS.TS Lê Văn Cảm Tạp chí Kiểm sát số 15 tháng 8/2010 17 tháng 9/2010); viết “Dấu ấn sâu sắc từ vụ án” (Báo Bảo vệ pháp luật số Chuyên đề tháng 10/2012) “Kháng nghị để bảo vệ quyền lợi cho công dân” (Báo Bảo vệ pháp luật số Chuyên đề tháng 9/2007) KSV Dương Ngọc An; đề tài “Kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm tố tụng hình Việt Nam” tác giả Nguyễn Như Thắng (Luận văn Thạc sỹ, Đại học quốc gia Hà Nội, 2014, Chuyên ngành Luật hình Mã số: 60 38 40) Các cơng trình chứa dựng nhiều thơng tin, đem lại nhiều ý nghĩa cho việc nghiên cứu hồn thiện pháp luật tố tụng, cơng tác học tập, giảng dạy Tuy nhiên, chúng tơi thấy cơng trình chưa có nội dung đề cập chuyên sâu đến thủ tục kháng nghị giám đốc thẩm từ thực tiễn tỉnh Quảng Ngãi Do đó, đề tài nghiên cứu khơng trùng lặp Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích Luận văn đánh giá, tổng kết hoạt động kháng nghị giám đốc thẩm thời gian mười năm qua tỉnh Quảng Ngãi để cụ thể ưu điểm, hạn chế nguyên nhân nó; từ đề xuất giải pháp thiết thực để nâng cao hiệu hoạt động kháng nghị giám đốc thẩm địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Luận văn góp phần bổ sung lý luận ngày hoàn thiện, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm người tiến hành tố tụng, ý thức pháp luật nhân dân, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm ngày hiệu cung cấp thông tin cho người quan tâm nhằm góp phần việc nghiên cứu, giảng dạy, ứng dụng thực tiễn không hoạt động xét xử, mà có ý nghĩa trình tố tụng hình 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Từ mục đích đó, nhiệm vụ đặt phải: Nghiên cứu làm rõ vấn đề lý luận khái niệm, đặc điểm, nội dung kháng nghị giám đốc thẩm; Nghiên cứu có tính hệ thống quy định BLTTHS pháp luật liên quan hoạt động kháng nghị giám đốc thẩm để thấy điểm bất cập không phù hợp với thực tiễn nhằm đề xuất sửa đổi hoàn thiện; Khảo sát số liệu làm rõ thực tiễn áp dụng quy định BLTTHS kháng nghị giám đốc thẩm tỉnh Quảng Ngãi để thấy kết quả, hạn chế tìm nguyên nhân hạn chế nhằm đề giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tỉnh Quảng Ngãi Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Về đối tượng nghiên cứu, hoạt động kháng nghị giám đốc thẩm tố tụng hình Việt Nam vấn đề rộng, nên Luận văn nghiên cứu quy định pháp luật thực tiễn thực quy định thủ tục 4.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung, Luận văn nghiên cứu vấn đề liên quan đến kháng nghị giám đốc thẩm Về không gian, nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật kháng nghị giám đốc thẩm địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Về thời gian, nghiên cứu thực tiễn áp dụng từ năm 2007 đến năm 2017 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận Đề tài nghiên cứu dựa sở lý luận Chủ nghĩa Mác – Lê nin quan điểm Đảng ta, tưởng Hồ Chí Minh vận dụng lý luận Mác - xít vào q trình thực tiễn cách mạng Việt Nam lĩnh vực đời sống xã hội chất nhà nước pháp luật, đấu tranh giai cấp, quyền người, hoạt động áp dụng pháp luật,…và gắn với chủ trương cải cách pháp Đảng 5.2 Phương pháp nghiên cứu Để giải nội dung đề tài, Luận vănsử dụng phương pháp nghiên cứu sau đây: phương pháp lịch sử - cụ thể, so sánh, quy nạp, phân tích tổng hợp, thống kê, tác giả trực tiếp nghiên cứu hồ sơ án sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, nghiên cứu, phân tích văn tố tụng, biên phiên tòa, biên nghị án, án sơ thẩm, trực tiếp tham dự nhiều phiên tòa sơ thẩm cấp, phiên tòa phúc thẩm, tham khảo ý kiến chuyên gia, người tiến hành tố tụng…v…v… Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận Luận văn góp phần cung cấp sở lý luận thực tiễn trình chứng minh tố tụng hình kể từ giai đoạn tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, hoạt động điều tra, truy tố, xét xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, hoạt động kháng nghị xét xử giám đốc thẩm thi hành định (bản án) cấp giám đốc thẩm nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tố tụng tỉnh Quảng Ngãi nói riêng để bảo đảm điều tra, truy tố, xét xử người, tội, pháp luật; không bỏ lọt người phạm tội, khơng làm oan người vơ tội, góp phần bảo đảm pháp chế thống phục vụ u cầu trị địa phương q trình thực mục tiêu phát triển địa bàn tỉnh nhà nói riêng, tồn quốc nói chung 6.2 Ý nghĩa thực tiễn Luận văn sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ hoạt động quản lý đạo điều hành quản lý hành – pháp Cơ cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận luận văn gồm ba chương Chương 1: Những vấn đề lý luận kháng nghị giám đốc thẩm tố tụng hình Chương 2: Quy định pháp luật tố tụng hình kháng nghị giám đốc thẩm thực tiễn áp dụng tỉnh Quảng Ngãi Chương 3: Yêu cầu giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kháng nghị giám đốc thẩm tỉnh Quảng Ngãi ... XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN MINH TÚ KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN TỈNH QUẢNG NGÃI Chuyên ngành Mã số : Luật Hình Tố tụng Hình :... CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI (2 007-2017) 21 2.1 Quy định pháp luật kháng nghị giám đốc thẩm 21 2.2 Thực tiễn. .. định pháp luật kháng nghị giám đốc thẩm tỉnh Quảng Ngãi 27 2.3 Kết kháng nghị giám đốc thẩm (từ 31/5/2015 trở trước) 30 2.4 Hoạt động báo cáo kháng nghị giám đốc thẩm kết (từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Kháng nghị giám đốc thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ), Kháng nghị giám đốc thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh quảng ngãi ( Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay