2D1 2 1 3c22 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy

1 28 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:08

y   a  2017  x  bx  cx  d Câu 22 [2D1-2.1-3] Cho hàm số y   a  2017  x  bx  cx  d  A B có đồ thị hình vẽ bên Đồ thị hàm số có tổng tung độ điểm cực trị là? C Lời giải D Đáp án B y   a  2017  x  bx  cx  d  Ta có đồ thị hàm số (dịch chuyển hình đề lên đơn vị) hình y   a  2017  x  bx  cx  d  hình (Dựa vào hình để vẽ hình 2)  1; , 0;    ,  2;0  � �y  Tọa độ điểm cực trị 
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 1 3c22 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy , 2D1 2 1 3c22 THPT vinh yen gán id6 lần 2 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay