2D1 2 0 2c21 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:07

Câu 21 [2D1-2.0-2] (DE CỤM TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG) Gọi điểm cực tiểu hàm số y   x  3x  Tính x1  x A B C Lời giải Đáp án C Phương pháp: Tìm điểm cực trị hàm số Cách giải: TXĐ: D  R Ta có: y '  3x   � x  �1 �x CD  x1  1 a  1  � x CD  x CT � � � x1  2x  x CT  x  � Vì x1 D 1 điểm cực đại, x2
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 0 2c21 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy , 2D1 2 0 2c21 cụm 5 trường THTP chuyên đồng bằng sông cửu long 1 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay