2D1 2 0 2c16 DE SO 7 THPT chuyên đh SP hà nội lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:07

d : x − y −1 = Câu 16 [2D1-2.0-2] (THPT CHUYÊN ĐH SƯ PHẠM NỘI) Điểm thuộc đường thẳng cách hai y = x − 3x + điểm cực trị đồ thị hàm số ( −1; ) ( 0; −1) ( 1;0 ) ( 2;1) A B C D Lời giải Đáp án C x = y′ = 3x − 6x = 3x ( x − ) ⇒ y′ = ⇔  x = Ta có: A ( 0; ) , B ( 2; −2 ) ⇒ I ( 1; ) AB Suy tọa độ điểm cực trị đồ thị hàm trung điểm AB d′ : ( x − 1) − 2y = ⇔ x − 2y − = PT đường trung thực M ( 1;0 ) = d ∩ d′ Điểm cần tìm
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 2 0 2c16 DE SO 7 THPT chuyên đh SP hà nội lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 2 0 2c16 DE SO 7 THPT chuyên đh SP hà nội lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay