2D1 1 8 3c20 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:05

Câu 20 [2D1-1.8-3] (THPT-ĐỘI-CẤN-VĨNH-PHÚC-LẦN-1-2018) Hàm số A −1 < m < B m >1 C m ∈ ¡ \ [ −1;1] Lời giải Đáp án B • Hàm số đồng biến ( 1; +∞ ) mx + y= x+m khi:   m < −1  y ′ > 0, ∀x ∈ ( 1; +∞ ) m2 − >   ⇔ ⇔   m > ⇔ m >   −m ∉ ( 1; +∞ ) −m ≤  m ≥ −1  đồng biến khoảng D m ≥1 ( 1; +∞ )
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 8 3c20 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy , 2D1 1 8 3c20 63 THPT đội cấn vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết CS (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay