2D1 1 8 2c389 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:05

m Câu 38 [2D1-1.8-2] (THPT NƠNG CỐNG - THANH HĨA - LẦN - 2018) Số giá trị nguyên của để hàm số mx − y= 2x − m đồng biến khoảng xác định A B C D Vô số Lời giải Đáp án A − m2 y'= ( 2x − m) Ta có để hàm số đồng biến khoảng xác định điều kiện cần đủ m ∈ { −1;0;1} − m > ⇔ m2 < ⇔ −2 < m < m Vậy giá trị nguyên thỏa mãn điều kiện
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 8 2c389 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy , 2D1 1 8 2c389 THPT nông cống 1 thanh hóa lần 1 2018 copy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay