2D1 1 7 2c28 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:04

m � 10;10  Câu 28 [2D1-1.7-2] (THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH) giá trị nguyên để hàm số y  m x   4m  1 x   1; � ? đồng biến khoảng A 15 B C 16 D Lời giải Đáp án C Phương pháp: ' 0 x  1;   1; ��y �  1; � Để hàm số đồng biến y '  hữu hạn điểm thuộc Cách giải: y '  4m2 x3   4m  1 x  x  m x  4m  1 Ta 0,  x �  1; �۳  �y ' ��  1;� � m2 x 4m 0, x Để hàm số đồng biến Rõ ràng m  thỏa mãn (1) Với m �0 ۳� x2  1 � 4m  �  x ��  1; m2  4m  1 m2 �m �0 �2 �m  4m  �0 �m �0 � m �2  �� �� m �2  �� � m � 10;10  � m � 4;5;6;7;8;9; 9; 8; 7; 6; 5; 4; 3; 2; 1 � m �� � Kết hợp với Vậy 16 giá trị m thỏa mãn yêu cầu toán  1;   1
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 7 2c28 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D1 1 7 2c28 DE SO 6 THPT chuyên đh vinh nghệ an lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay