2D1 1 6 3c49 THPT thanh miện hải dương lần 1 20181 copy

1 17 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:04

Câu 49 [2D1-1.6-3] (THPT THANH MIỆN - HẢI DƯƠNG) Tìm m để hàm số  �;1 A 2  m  1 B m  C 2  m �1 Lời giải y mx  x  m nghịch biến khoảng D m  Đáp án C y' m2   x  m Ta có để hàm số nghịch biến �m   � 2  m �1 � �m �1  �;1 điều kiện tương đương
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 6 3c49 THPT thanh miện hải dương lần 1 20181 copy , 2D1 1 6 3c49 THPT thanh miện hải dương lần 1 20181 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay