2D1 1 6 3c11 75 THPT hà trung thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

1 16 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:04

m Câu 11 [2D1-1.6-3] (THPT TRUNG-THANH HĨA-LẦN 1) Tìm để hàm số ( 0; π ) khoảng 1 m≥− m> m ≤1 2 A B C Lời giải Đáp án D 2t + t = cos x ⇒ t ∈ ( −1;1) ⇒ y = f ( t ) = t −m Đặt 2m + f '( t ) = sin x ( t − m) Ta Hàm số đồng biến khoảng y= cos x + cos x − m D đồng biến m ≥1  m>−   f ' ( t ) > ( 2m + 1) sinx >  ⇔ ⇔ ⇒ m ≥1 ( 0; π ) ⇒  m ≥1 t − m ≠ m ≠ t    m ≤ −1
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 6 3c11 75 THPT hà trung thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy , 2D1 1 6 3c11 75 THPT hà trung thanh hóa lần 1 file word có lời giải chi tiết (1) copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay