2D1 1 6 2c10 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:03

Câu 10 [2D1-1.6-2] (LIÊN TRƯỜNG NGHỆ AN LẦN - 2018) Có giá trị nguyên tham số m để hàm mx  y x  m  đồng biến khoảng xác định? số A B C Vô số D Lời giải Đáp án A D  �\  m  1 Tập xác định: m2  m  y�  x  m  1  0 Ta có , hàm số đồng biến khoảng xác định y� �  m  m   � 2  m  m ��� m � 1;0;1; 2 Vì Vậy có giá trị ngun tham số m thỏa yêu cầu toán
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 6 2c10 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy , 2D1 1 6 2c10 01 CUM LIEN TRUONG NGHE AN copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay