2D1 1 5 2c37 10 THPT SOC SON KIEN GIANG NAM 2017 2018 LAN 01 copy

1 25 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:01

1 y  x  2x  3x  Câu 37 [2D1-1.5-2] (THPT SÓC SƠN-KIÊN GIANG-2018-LẦN 1) Hàm số đồng biến khoảng nào?  1; �  �;1  3; � C  �;3  1;3 A B D Lời giải Đáp án B x3 � y '  x  4x   � � x  Do hàm số đồng biến khoảng  �;1  3; � � Ta có:
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 5 2c37 10 THPT SOC SON KIEN GIANG NAM 2017 2018 LAN 01 copy , 2D1 1 5 2c37 10 THPT SOC SON KIEN GIANG NAM 2017 2018 LAN 01 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay