2D1 1 4 4c38 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy

1 27 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 14:00

Câu 38 [2D1-1.4-4] (THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU - NGHỆ AN - LẦN 2- NĂM 2018) Có giá trị nguyên y  3x  m  s inx  cos x  m  m để hàm số đồng biến �? A B C D vô số Lời giải Đáp án A � � y '   m  cos x  s inx    m 2cos �x  � � 4� Ta có: Hàm số đồng biến �khi � ۣ  ��� � m �m�� m 0; m y ' �0 �۳� x � � Min y ' � 1; m m Vậy có giá trị nguyên m
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 4 4c38 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy , 2D1 1 4 4c38 THPT CHUYÊN PHAN bội CHÂU – NGHỆ AN –lần 2 năm 2018 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay