2D1 1 4 1c284 THPT chuyen thai binh lan3 copy

1 23 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:55

x2 x  Tìm khẳng định Câu 28 [2D1-1.4-1] (THPT CHUYEN THÁI BÌNH-LÀN 3) Cho hàm số �\  3 �\  3 A Hàm số xác định B Hàm số đồng biến C Hàm số nghịch biến khoảng xác định D Hàm số đồng biến khoảng xác định Lời giải Đáp án D y'   0, x �D  �\  3 x  3  Ta có Suy hàm số đồng biến khoảng xác định y
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 4 1c284 THPT chuyen thai binh lan3 copy , 2D1 1 4 1c284 THPT chuyen thai binh lan3 copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay