2D1 1 4 1c18 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2018, 13:55

4 Câu 18 [2D1-1.4-1] Hàm số y   x  x  nghịch biến khoảng sau đây?  2; � 2; �  2; 2; �  2;0 A B C D Lời giải Đáp án D x0 � y '  4 x  x  4 x  x   � y '  � � x�2 � Ta �  x0 y '  � 4 x x  x   � � x �                2; �
- Xem thêm -

Xem thêm: 2D1 1 4 1c18 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy , 2D1 1 4 1c18 57 THPT đồng đậu vĩnh phúc lần 1 file word có lời giải chi tiết copy

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay